ږ ړ  |  ږ ړی  |  RSS  |  1442-07-21  |  2021-03-05  |  ی : 2021/01/20 - 10:35:5 FA | AR | PS | EN
ډ ی: ͘ یې ټ ې ͘ ی             : ی ی ګ ښ ې ې ی             ټ: ۱۰ ې ځǘ ړ ј             ی ی ی ې             ې ۱۲ ی یی ی             ېی : ې ی ǘ یې ځډ             ې: ځǘ ټ ړ             ی ю ی ې ړې             : ګړې ړې Θې ͘ ې ې ګټې             Ș ېې ېښ ۴ یګټ ړ             ی ǘ ګ ړ             ی: ې ګړ ǘ ی             ј ړ ی ړ             ې : ۍ ی ی ګډ څ             ј ړ ی ی ی ی            

یډ ی ی: ی ړ

ی ټǘ یډ ی ی ې ی یډ ی ړ . image1 ...Ș ېې ېښ ۴ یګټ ړ

ښ ј Ș ې ΁ې ښ ۳۰۰ څ ۴۰۰...

ј ېږی

ګ ټ یی یګ ۴۰ ړ

ې ې ې ړۍ ې ې ې ې ی ۍ ې...

ټ یړ ی یېځ ی

image1 ی : ې ơ ی ΁ ی یی...
ی ی ی څیړ ډ ې یښې

ی ړی ډ ې ی ښ ی эیې څېړ...


ټ
څ ډ

یټ ګځ

ansarpress.com/m
ǎ  |  ږ ړ  |  ږ ړی  |  یټ ګځ  | 
ې یټ یځګې эیې (یټ ی) ی . Ԑ یی