ږ ړ  |  ږ ړی  |  RSS  |  1445-10-12  |  2024-04-21  |  ی : 2024/04/21 - 06:48:1 FA | AR | PS | EN
ې ښځی ی څې             ی ی ړې ی ې ی ځ ې             ͘ ې ې ړی ی             ی ښ ی ی ǁ ړ             ې ېی یې یې ډې             ټ ډ ی یږ             یی ی ی ی ې ی ګښ             ی څ ښ ې ی ی ګړې څ             ې ی ټېی ځډې             ړ ییځ ې ی څګ ی             یی ی ی یی ښ ی ی ړ             ی ی ټی ړۍ ی ی јړ             یی ی ی ړ             ې ی ښ ۱۴۶ ړې             ǁې ۱۵ ǘ څ ډ ی ړۍ یېږ            

" ړ ۍ" ۱۵ сې

: ( یی 2) ې یې ټې ی ی ې ۱۵ یې ې ې...
ې یې ې ټ

( ۱۱ ) ځی ې یی ډǘټ ځی...
ټ
څ ډ

یټ ګځ

ansarpress.com/m
ǎ  |  ږ ړ  |  ږ ړی  |  یټ ګځ  | 
ې یټ یځګې эیې (یټ ی) ی . Ԑ یی