ږ ړ  |  ږ ړی  |  RSS  |  1446-01-17  |  2024-07-24  |  ی : 2024/07/24 - 05:38:2 FA | AR | PS | EN
ې ې ړ             ې ۍ ی ی ې ې یږ             ې څ ې Θې ی ډېې ې             ږ             ی ړۍ ګ ځ             ǘ ۹۸ ډ ې ی             ې ټ ښ ځ ړ ی             ی ټ ړی ړ ی څ یې ی ی ۍ ی             ډډ ټ ی ی ګ             ۱۰۰ ټ ی ې ېیی ǘ ځ             ی: ې ځ ېړۍ             ې ېی ښی ی ړ             ی ی ۍ ښ ې ی ې ی ړ             ګ ې ۲۳۰ ۲۳۰ یې ټی ړ             ې ی ی ی ی            

یی ی ړ ی

: ( ی ۳ ) ړ ړ ی ې ی ی ې ی ی ړ ړ ی. یې...
ې یې ې ټ

( ۱۱ ) ځی ې یی ډǘټ ځی...
ټ
څ ډ

یټ ګځ

ansarpress.com/m
ǎ  |  ږ ړ  |  ږ ړی  |  یټ ګځ  | 
ې یټ یځګې эیې (یټ ی) ی . Ԑ یی