ږ ړ  |  ږ ړی  |  RSS  |  1442-11-10  |  2021-06-20  |  ی : 2021/06/14 - 09:13:2 FA | AR | PS | EN
ګې ۍ ی             ی: ې ی ې ۵             ښې ړی : ړی ټ ې ی ې ړ             ټ: јیې ګډ ټ ګ ی ډګ ې            ګ : ړ ی ې ې ټې ړ             ی: ېږ ی             ی : ǘ ړ ې ې ې ړ             ځ ی ګ ی ې ېې             ی: ی ې ټګښ ې ځ ډ یی            ی ی ǘ ! ټ ړ             ګ ی ې ͘ ی             یې ی ۍ             ј ګډ ې             ی ی ګ ی ی ې ړې             ی ǘ ګ ړېږ            

: ې ی ی ی

јیې ی ی ې یې ی ې ی ځǘ ې ی ړ . image1  ...

ی ی ې ې ښ ۍ ی ΁ ړ

с ړې ی ی ې ی ې ډۍ ې ې ې...ځ ی

image1 ی : ې ơ ی ΁ ی یی...
ی ی ی څیړ ډ ې یښې

ی ړی ډ ې ی ښ ی эیې څېړ...


ټ
څ ډ

یټ ګځ

ansarpress.com/m
ǎ  |  ږ ړ  |  ږ ړی  |  یټ ګځ  | 
ې یټ یځګې эیې (یټ ی) ی . Ԑ یی