ږ ړ  |  ږ ړی  |  RSS  |  1443-03-15  |  2021-10-22  |  ی : 2021/09/01 - 22:39:1 FA | AR | PS | EN
ړ ډې ͘             ی ګ ې ی ی ی ړ             : ړ ې ړ ګړې ی             یټی څ ۷۱۰۹ ی             ی ړ ېړۍ ډ ړ             یډ ی ټ             ی ړۍ ېړی эیې ځډې             : ېی ی ړ             ړۍ ړی ښ -             ې             ښځی ی ј ډ ېی            ګ ېړۍ             ښیې ی ی             ډ ͘ ړ ی ډ             ی ښ څډ ې ځǘ ځ ښ            

ړ ډې ͘

ړښ ړ ی . ګ ېی ی ړ ...

ی ی ې ې ښ ۍ ی ΁ ړ

с ړې ی ی ې ی ې ډۍ ې ې ې...ځ ی

image1 ی : ې ơ ی ΁ ی یی...
ی ی ی څیړ ډ ې یښې

ی ړی ډ ې ی ښ ی эیې څېړ...


ټ
څ ډ

یټ ګځ

ansarpress.com/m
ǎ  |  ږ ړ  |  ږ ړی  |  یټ ګځ  | 
ې یټ یځګې эیې (یټ ی) ی . Ԑ یی