ږ ړ  |  ږ ړی  |  RSS  |  1445-03-18  |  2023-10-03  |  ی : 2023/10/03 - 04:14:4 FA | AR | PS | EN
ځ ǘ ی ی ی             ǘ ې ی ۷۰۰             ۍ э ښ ړ ی Ǎ ی ې             ښځ ی ډ             ښځې ی ې ی ړې             ی ی ΁ ړې یی             ی ې ͘ۍ ې јړ ځی ړ             ې یې ې            ی ی ځǘ ی ی             ی ی ی ی             ی ټ ی ی ی ی             ګ ې ی ېښ ې            ǘ ې ډ ځ ړ             ښځ ې ی ǁی             ې یې ډ            

ځ ݘ ͻ ړ

: ( 10 ) ګ ځ یی юی ǘ ی ی ې ځ « ݘ ...

ی ی ې ې ښ ۍ ی ΁ ړ

с ړې ی ی ې ی ې ډۍ ې ې ې...
ې یې ې ټ

( ۱۱ ) ځی ې یی ډǘټ ځی...ګ ې ی ېښ ې

( ۶ ) ی څ ΁ ې сڼ ې ې ی ېښ ګ...

ی ی ی څیړ ډ ې یښې

ټ
څ ډ

یټ ګځ

ansarpress.com/m
ǎ  |  ږ ړ  |  ږ ړی  |  یټ ګځ  | 
ې یټ یځګې эیې (یټ ی) ی . Ԑ یی